Strona główna
Polityka prywatności
Datenschutzerklärung Banner

Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

Ochrona sfery prywatności użytkowników serwisu farmchamps.pl, w szczególności ochrony danych osobowych, jest aspektem, który traktujemy priorytetowo. Szanujemy prawo do prywatności i stosujemy wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane nam przez Użytkowników dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Zapewniamy, że zbierane przez nas dane są przetwarzane zgodnie z prawem, m.in. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Poniżej opisane zostały zasady postępowania z danymi osobowymi osób odwiedzających stronę farmchamps.pl i profile marki FARMCHAMPS w mediach społecznościowych („Kanały cyfrowe”) oraz zasady wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej farmchamps.pl.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Kanałów cyfrowych FARMCHAMPS jest Josera Polska sp. z o.o. z siedzibą miejscowości Paproć, adres: Paproć 95, 64-300 Nowy Tomyśl, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000052055 („Administrator”, „my”).

Użytkownicy mają możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej: farmchamps@josera.pl

Jakie dane przetwarzamy?

W przypadku niezalogowanych Użytkowników Serwisu przetwarzamy numer IP oraz dane z plików cookies. Więcej o plikach cookies można przeczytać w dalszej części niniejszej Polityki.

Zależnie od tego, z jakich naszych usług korzystasz, możemy przetwarzać:

•    jeśli założysz Konto Klienta w Sklepie Internetowym FARMCHAMPS: adres e-mail, historia zakupów,

•    jeśli robisz zakupy: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane do wysyłki, adres rozliczeniowy, NIP (jeśli jesteś przedsiębiorcą), numer konta (jeśli zapłacisz przelewem bezpośrednio nam),   

•    jeśli zamówisz powiadomienie o dostępności Towaru: adres e-mail, informacja o zainteresowaniu Towarem

•    jeśli zamówisz newsletter: adres e-mail,

•    jeśli skorzystasz z dostępnych kanałów kontaktowych, takich jak Chat lub inne Kanały cyfrowe, w szczególności serwisy społecznościowe – dane osobowe, które nam w czasie tego kontaktu podasz, np. adres e-mail lub inne dane kontaktowe,

•    jeśli zamieścisz opinię o danym Towarze: nick lub adres e-mail.

W jaki sposób są zbierane dane i informacje o Użytkownikach?

Zbierane i przetwarzane są te dane, które użytkownik sam poda – zakładając Konto Klienta, robiąc zakupy w Sklepie Internetowym, zapisując się na newsletter, korzystając z dostępnych form kontaktu lub zamieszczając opinię o danym Towarze.

W niektórych przypadkach podczas wizyty na stronie farmchamps.pl automatycznie mogą być zbierane dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, dane logowania, rodzaj używanego urządzenia (desktop/ mobile), lokalizacja. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia i zapewnienia sprawnej obsługi lub kierowania treści marketingowych i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników. Więcej o plikach cookies można przeczytać w dalszej części niniejszej Polityki.

W związku z umieszczaniem na stronie farmchamps.pl treści dostępnych za pośrednictwem serwisu YouTube, możliwe jest zbieranie informacji o Użytkownikach przez administratora tego serwisu.    

Czy podanie danych jest dobrowolne?

Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niepodanie niektórych informacji może wiązać się z brakiem możliwości skorzystania z wybranych funkcjonalności Serwisu. Dane niezbędne do skorzystania z określonych funkcjonalności są co do zasady oznaczone jako obowiązkowe.

Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe, lub większej ilości danych niż żądana, następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika. Przetwarzanie odbywa się w takim przypadku na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe Użytkowników?

Dane osobowe Użytkowników możemy przetwarzać w zakresie i celu:

1.    niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji tej umowy – dotyczy to zarówno umowy sprzedaży, jak i umowy o realizację usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym w celu zamówienia usług, udostępnienia konkretnych informacji lub usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

2.    wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – w szczególności do zapewnienia bezpieczeństwa usługi, do celów analitycznych, ulepszania usług oferowanych za pomocą Kanałów cyfrowych, do utrzymywania kontaktu z użytkownikami i klientami, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celu obsługi kanału pod nazwą FARMCHAMPS na YouTube oraz profili marki w portalach Facebook i Instagram, a także wchodzenia w interakcje z użytkownikami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

3.    odpowiadającym udzielonej przez Ciebie zgodzie, w tym zgodzie na stosowanie niektórych typów plików cookie, zgodzie wyrażonej podczas zapisu na Powiadomienie o produkcie lub Newsletter – w celu dostarczenia i dopasowania treści do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach), jak również do celów marketingu bezpośredniego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

4.    wynikającym z obowiązków ciążących na nas z mocy prawa, w szczególności w celu prowadzenia rachunkowości, rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Jak długo przechowujemy dane?

Dane osobowe możemy przetwarzać do czasu wygaśnięcia celu przetwarzania lub do czasu wycofania udzielonej nam zgody na przetwarzanie, w szczególności:

•    w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy – do momentu zakończenia jej obowiązywania,

•    w celu obsługi komunikacji – przez okres potrzebny do rozwiązania zgłoszonej sprawy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń związanych ze sprawą,

•    w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do upływu okresu przedawnienia roszczeń,

•    w celach podatkowych i rachunkowych lub innych niezbędnych z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa – przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;

•    w celu prowadzenia działań opartych na Twojej zgodzie albo na naszym uzasadnionym interesie – do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody, zaspokojenia prawnie usprawiedliwionych interesów lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zależnie od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze.

Czy dane użytkowników mogą zostać przekazane poza EOG?

Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli do tzw. państw trzecich.

Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług, w związku z czym dane Użytkowników mogą być przekazywane do USA w celu ich przechowywania na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo – Facebook, Google). Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych:

Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Linki odsyłające do innych stron

Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Nie odpowiadamy za treści przekazywane przez te strony i zalecamy samodzielne zapoznanie się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

Kim mogą być odbiorcy danych osobowych?

Możemy udostępnić dane osobowe innym administratorom, np. w celu realizacji usług płatniczych czy kurierskich.

Możemy powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom, wspierającym naszą działalność (np. dostawca narzędzia do rozsyłania newslettera, inni dostawcy usług wspierających, np. księgowych), przy czym podmioty te nie będą uprawnione do używania danych powierzonych im danych osobowych we własnych celach, a dokonywane przez nich przetwarzanie podlega umowom i przepisom chroniącym prawa użytkowników.

Twoje dane osobowe podawane na naszych profilach w serwisach społecznościowych lub przekazywane za pośrednictwem komunikatorów w ramach tych serwisów mogą być dostępne dla administratorów tych serwisów (Facebook, Instagram). Jednocześnie wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach zamieszczanych na naszych profilach mogą być również dostępne dla innych użytkowników serwisów.

Czy profilujemy dane Użytkowników?

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na Twoje prawa i obowiązki czy wolności.

Dane osobowe mogą być jednak profilowane w ramach strony internetowej i technologii śledzących, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu treści kierowanych do danego użytkownika. Informacje te nie są jednak powiązane z danymi osobowymi użytkownika podawanymi np. w formularzach zamówienia czy kontaktowych. Profilowanie, o którym mowa, nie powinno mieć żadnego wpływu na Twoją sytuację prawną, a może jedynie pomóc w lepszym dopasowaniu treści i kierowanych reklam do Twoich zainteresowań.

Masz prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono negatywny wpływ na Twoje prawa i obowiązki.

Jakie prawa przysługują Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych?

Masz prawo do żądania od nas:

•    dostępu do dotyczących Cię danych osobowych,

•    sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych,

•    usunięcia dotyczących Cię danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,

•    przenoszenia danych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie wcześniej (przed cofnięciem zgody).

Jeśli dane są przetwarzane na innej podstawie niż Twoja zgoda, możesz wnieść do Administratora sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego – w każdym czasie, bez podawania przyczyny.  

Zwracamy jednak uwagę, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych. Realizacja uprawnień nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, takie jak np. prawa autorskie, tajemnica zawodowa. Ograniczenia w korzystaniu z przysługujących użytkownikom praw szczegółowo określa RODO.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

W celu realizacji swoich praw możesz zwrócić się do nas poprzez adres e mail: farmchamps@josera.pl lub listownie na adres miejsca wykonywania działalności przez Administratora. W wiadomości należy wskazać zakres swoich żądań. Odpowiedzi udzielimy w ciągu miesiąca od otrzymania żądania.

Pliki cookies

Cookies to pliki tekstowe zapisywane w pamięci przeglądarki przez serwisy internetowe. Są one powszechnie używane do obsługi różnych funkcji w serwisach internetowych. Pozwalają np. zapamiętać ustawienia i pozyskiwać różne informacje na temat przeglądarki, urządzenia (np. komputera) i użytkownika (np. śledzenie interakcji z serwisem). Cookies zwykle zawierają unikatowy numer (identyfikator), który pozwala je odróżnić.

Cookies nie służą nam do zbierania informacji, które bezpośrednio identyfikują konkretną osobę (takich jak imię i nazwisko).

Niektóre cookies są konieczne do funkcjonowania naszego serwisu. Inne (np. cookies reklamowe) są opcjonalne, a ich użycie wymaga Twojej zgody.

Jak długo działają cookies?

Każdy plik cookies ma swój okres aktywności, po upływie którego wygasa, chyba że wcześniej go usuniesz. Okres aktywności zależy od funkcji danego pliku cookie. Niektóre cookies są aktywne tylko przez czas wizyty w serwisie, a inne dłużej (np. kilka godzin, dni, miesięcy). Informacje z plików cookie przechowujemy przez 2 lata.  

Administrator przetwarza dane Użytkowników gromadzone dzięki plikom cookie i podobnym technologiom. Dane te przetwarzamy aby ulepszać ofertę naszych Kanałów cyfrowych – na podstawie analiz i statystyk dotyczących korzystania przez Państwa z tych Kanałów, oraz dostarczać nasze reklamy dopasowane do zainteresowań odbiorcy (m.in. na podstawie tego, co przegląda on w naszych Kanałach cyfrowych) i mierzyć skuteczność reklam.

Informacje zebrane przez niektóre cookies, m.in. o korzystaniu z naszego serwisu i o tym, co Cię w nim zainteresowało, trafiają do naszych partnerów, którzy dostarczają usługi reklamowe, analizy i statystyki (w szczególności Google Analytics).   

Korzystanie z technologii takich jak cookies i przetwarzanie danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do zainteresowań i mierzenia ich skuteczności) i pozostałych, szczegółowo opisanych poniżej, jest uzależnione od wyrażenia przez Użytkowników stosownej zgody.

Zgoda jest dobrowolna i w każdej chwili można ją wycofać ze skutkiem na przyszłość, zmieniając ustawienia zgód. Można też skorzystać z ustawień przeglądarki (np. blokować lub usuwać cookies) zgodnie z opcjami udostępnionymi przez producenta przeglądarki.

Poniżej informacje o różnych celach, dla których używamy cookies.

Cookies niezbędne

Te cookies są konieczne do prawidłowego działania naszego serwisu. Obsługują one podstawowe funkcje i służą do zapewnienia bezpieczeństwa. Użycie tych cookies nie wymaga Państwa zgody i są one domyślnie zapisywane na Państwa urządzeniu. Są one aktywne przez czas wizyty w serwisie lub nieco dłużej. Te pliki można zablokować za pomocą ustawień przeglądarki, ale w takim przypadku serwis może nie działać prawidłowo.

Cookies analityczne

Chcemy analizować, w jaki sposób korzystasz z naszej strony. Dzięki temu możemy tworzyć raporty i statystyki, które pomagają nam ulepszać nasz serwis.

W tym celu korzystamy z narzędzia Google Analytics, a niektóre informacje zebrane przez cookies trafiają do firmy Google. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

Pliki cookie zbierają informacje w sposób, który nie pozwala na bezpośrednią identyfikację osób. Okres aktywności tych cookies wynosi do 2. lat. Google Analytics to narzędzie dostarczane przez firmę Google LLC z USA. Google przetwarza informacje dla nas na podstawie Twojej zgody.

Zalecamy zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Google Analytics: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008.

W celach analitycznych korzystamy także z narzędzia Facebook Pixel, które pozwala na badanie zachowania użytkowników na stronie internetowej, czyli tego, w jaki sposób z niej korzystasz. Więcej informacji na temat cookies pochodzących od Facebooka w części dotyczącej cookies reklamowych.

Cookies reklamowe

Chcemy dostarczać nasze reklamy dopasowane do zainteresowań oraz mierzyć skuteczność naszych reklam. W tym celu my i nasi partnerzy reklamowi używamy różnych cookies. Niektóre z nich śledzą aktywność w naszym serwisie (np. przeglądane artykuły), gromadzą różne informacje i przekazują je do naszych partnerów reklamowych. Dzięki temu na innych stronach internetowych możesz zobaczyć nasze reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań. Nasi partnerzy reklamowi stosują swoje cookies i wykorzystują je zgodnie z własnymi politykami prywatności (np. żeby dopasować reklamę i wyświetlić ją na obsługiwanych przez tych partnerów stronach). Okres aktywności tych cookies wynosi do 2. lat.

Jednym z partnerów jest Facebook, dostarczający nam narzędzie Piksel. Dzięki niemu badane są zachowania także poza serwisem Facebook – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach, wyświetlanych reklamach – niezależnie od tego, czy użytkownik strony ma konto na Facebooku i czy jest zalogowany do Facebooka. Zalecamy zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Facebook Piksel: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation#, https://www.facebook.com/policies/cookies.

Cookies reklamowe nie zbierają informacji, które służą do bezpośredniej identyfikacji użytkownika.

Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Logi serwera służą do administrowania Stroną, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.

Serwisy zewnętrzne

Aby uatrakcyjnić Serwis Administrator wykorzystuje wtyczki z serwisu YouTube. Operatorem stron jest YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Jeśli odwiedzają Państwo stronę, która zawiera wtyczkę YouTube, nawiązane zostanie połączone z serwerami YouTube. Serwer YouTube zostanie poinformowany o tym, które z naszych stron zostały odwiedzone. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, YouTube zezwala na bezpośrednie kojarzenie jego wyszukiwania z profilem osobistym Użytkownika. Można temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na YouTube. Dalsze informacje dotyczące obsługi danych użytkowników można znaleźć w oświadczeniu na temat ochrony danych: https://policies.google.com/privacy?hl=pl#intro

Właściciel portali Facebook, Instagram i WhatsApp jako dostawca narzędzi związanych z fanpage (profilem) oraz komunikatorami w ramach tych serwisów, jest podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z naszych profili i może przetwarzać ich dane we własnych celach oparciu o inne podstawy prawne. W szczególności w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających fanpage. W oparciu o tak zebrane dane mogą być tworzone anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby, czy profilu osób odwiedzających fanpage), które mogą być nam udostępniane jako prowadzącemu fanpage (profil).

Wdrożone technologie

Google Analytics 4

Opis usługi

Ta usługa umożliwia użytkownikowi pomiar ruchu i zaangażowania w witrynach internetowych i aplikacjach mobilnych za pomocą dostosowywanych raportów.

 

Firma przetwarzająca

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Inspektor ochrony danych firmy przetwarzającej

Poniżej znajduje się adres e-mail inspektora ochrony danych firmy przetwarzającej.

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Cele dot. danych

Ta lista przedstawia cele zbierania i przetwarzania danych.

·       Marketing

·       Analizy

Wykorzystywane technologie:

Ta lista przedstawia wszystkie technologie wykorzystywane przez tę usługę do gromadzenia danych. Typowe technologie to pliki cookie i piksele, które są umieszczane w przeglądarce.

·       Kod śledzenia

·       Cookies

Zebrane dane

Ta lista przedstawia wszystkie (osobiste) dane gromadzone przez tę usługę lub za jej pośrednictwem.

·       Dane konta

·       Anonimowy adres IP

·       Wskaźniki odrzuceń

·       Informacje o przeglądarce

·       Kliknij ścieżkę

·       Data i godzina wizyty

·       Informacje o urządzeniu

·       Pobrania

·       Czas trwania wizyty

·       Informacje o lokalizacji

·       Usługodawca internetowy

·       Ruchy myszką

·       Rozdzielczość ekranu

·       Dane dotyczące zachowania

·       Referrer URL

·       Aktualizacje aplikacji

Lokalizacja przetwarzania

Jest to główna lokalizacja, w której przetwarzane są zebrane dane. Jeśli dane są przetwarzane również w innych krajach, użytkownik jest informowany osobno.

Unia Europejska

Okres przechowywania informacji

Okres przechowywania to przedział czasu, w którym zebrane dane są zapisywane w celu przetwarzania. Dane należy usunąć, gdy tylko nie będą już potrzebne do określonych celów przetwarzania.

Klient może wybrać, jak długo Google Analytics przechowuje dane. Maksymalny okres retencji to 26 miesięcy.

Przekazywanie do innych państw

Ta usługa może przekazywać zebrane dane do innego kraju. Należy pamiętać, że ta usługa może przekazywać dane poza UE/EOG i do danego kraju bez wymaganych standardów ochrony danych. Jeśli dane są przesyłane do USA, istnieje ryzyko, że będą mogły być przetwarzane przez władze USA w celu kontroli i nadzoru, być może bez środków odwoławczych. Poniżej znajduje się lista krajów, do których dane są przekazywane. Dane mogą przekazywane w różnych celach, takich jak przechowywanie lub przetwarzanie.

·       Stany zjednoczone ameryki

·       singapur

·       tajwan

·       Chile;

Odbiorcy danych

Poniżej wymieniono odbiorców gromadzonych danych.

 

Alphabet Inc., Google LLC, Google Ireland Limited

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane

https://policies.google.com/privacy?hl=en 

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę plików cookie podmiotu przetwarzającego dane

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en 

Kliknij tutaj, aby zrezygnować z tego podmiotu przetwarzającego dane we wszystkich domenach

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Przechowywane informacje

Name: Google; Służy do rozróżniania użytkowników.; Type: cookie; Duration: 2 Lata;

Name: Google; Służy do rozróżniania użytkowników.; Type: cookie; Duration: 1 doba;

Name: Google; Służy do utrwalania stanu sesji.; Type: cookie; Duration: 2 Lata;

Name: Google; Zawiera informacje związane z kampanią. Jeśli połączyłeś swoje konta Google Analytics i Google Ads, tagi konwersji witryny Google Ads będą odczytywać ten cookie , chyba że zrezygnujesz.; Type: cookie; Duration: 2 Miesiące, 29 czasy;

Google Tag Services

Firma przetwarzająca

Google LLC

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States of America

Cele dot. danych

Ta lista przedstawia cele zbierania i przetwarzania danych.

 

·       Personalizacja

·       Analizy

·       Optymalizacja

Wykorzystywane technologie:

Ta lista przedstawia wszystkie technologie wykorzystywane przez tę usługę do gromadzenia danych. Typowe technologie to pliki cookie i piksele, które są umieszczane w przeglądarce.

·       Cookies

·       Zebrane dane

Ta lista przedstawia wszystkie (osobiste) dane gromadzone przez tę usługę lub za jej pośrednictwem.

·       Informacje o przeglądarce

·       Przesłana treść

·       Unikatowy identyfikator urządzenia

·       System operacyjny urządzenia

·       Usługodawca internetowy

·       Numer telefonu

·       Nazwa i wersja używanych usług

·       Adres IP

·       Dane dot. awarii

·       Data i godzina wizyty

·       Referrer URL

Lokalizacja przetwarzania

Jest to główna lokalizacja, w której przetwarzane są zebrane dane. Jeśli dane są przetwarzane również w innych krajach, użytkownik jest informowany osobno.

Unia Europejska

Okres przechowywania informacji

Okres przechowywania to przedział czasu, w którym zebrane dane są zapisywane w celu przetwarzania. Dane należy usunąć, gdy tylko nie będą już potrzebne do określonych celów przetwarzania.

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być niezbędne do celów przetwarzania.

 

Przekazywanie do innych państw

Ta usługa może przekazywać zebrane dane do innego kraju. Należy pamiętać, że ta usługa może przekazywać dane poza UE/EOG i do danego kraju bez wymaganych standardów ochrony danych. Jeśli dane są przesyłane do USA, istnieje ryzyko, że będą mogły być przetwarzane przez władze USA w celu kontroli i nadzoru, być może bez środków odwoławczych. Poniżej znajduje się lista krajów, do których dane są przekazywane. Dane mogą przekazywane w różnych celach, takich jak przechowywanie lub przetwarzanie.

·       Stany Zjednoczone Ameryki

·       Singapur

·       Chile

·       Tajwan;

Odbiorcy danych

Poniżej wymieniono odbiorców gromadzonych danych.

Google LLC

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane

https://policies.google.com/privacy

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę plików cookie podmiotu przetwarzającego dane

https://policies.google.com/technologies/cookies

Google Tag Manager

Opis usługi

To jest system zarządzania tagami. Za pomocą Menedżera tagów Google tagi można integrować centralnie za pomocą interfejsu użytkownika. Tagi to małe sekcje kodu, które mogą śledzić działania. Kody skryptów innych narzędzi są integrowane za pośrednictwem Menedżera tagów Google. Menedżer tagów pozwala kontrolować, kiedy dany tag jest wyzwalany.

Firma przetwarzająca

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Inspektor ochrony danych firmy przetwarzającej

Poniżej znajduje się adres e-mail inspektora ochrony danych firmy przetwarzającej.

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Cele dot. danych

Ta lista przedstawia cele zbierania i przetwarzania danych.

·       Zarządzanie znacznikami

Wykorzystywane technologie:

Ta lista przedstawia wszystkie technologie wykorzystywane przez tę usługę do gromadzenia danych. Typowe technologie to pliki cookie i piksele, które są umieszczane w przeglądarce.

·       Znaczniki witryny

·       Zebrane dane

Ta lista przedstawia wszystkie (osobiste) dane gromadzone przez tę usługę lub za jej pośrednictwem.

·       Globalne dane o uruchamianiu tagów

Lokalizacja przetwarzania

Jest to główna lokalizacja, w której przetwarzane są zebrane dane. Jeśli dane są przetwarzane również w innych krajach, użytkownik jest informowany osobno.

·       Unia Europejska

Okres przechowywania informacji

Okres przechowywania to przedział czasu, w którym zebrane dane są zapisywane w celu przetwarzania. Dane należy usunąć, gdy tylko nie będą już potrzebne do określonych celów przetwarzania.

Dane zostaną usunięte po 14 dniach od ich odzyskania.

 

Przekazywanie do innych państw

Ta usługa może przekazywać zebrane dane do innego kraju. Należy pamiętać, że ta usługa może przekazywać dane poza UE/EOG i do danego kraju bez wymaganych standardów ochrony danych. Jeśli dane są przesyłane do USA, istnieje ryzyko, że będą mogły być przetwarzane przez władze USA w celu kontroli i nadzoru, być może bez środków odwoławczych. Poniżej znajduje się lista krajów, do których dane są przekazywane. Dane mogą przekazywane w różnych celach, takich jak przechowywanie lub przetwarzanie.

·       Stany Zjednoczone Ameryki

·       Singapur

·       Tajwan

·       Chile

Odbiorcy danych

Poniżej wymieniono odbiorców gromadzonych danych.

Alphabet Inc., Google LLC, Google Ireland Limited

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane

https://policies.google.com/privacy?hl=en

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę plików cookie podmiotu przetwarzającego dane

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

Google Ads

Opis usługi

To jest usługa reklamowa.

Firma przetwarzająca

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin D04 E5W5, Ireland

 

Inspektor ochrony danych firmy przetwarzającej

Poniżej znajduje się adres e-mail inspektora ochrony danych firmy przetwarzającej.

https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=en

Cele dot. danych

Ta lista przedstawia cele zbierania i przetwarzania danych.

·       Reklama

·       Analizy

·       Świadczenie usług

·       Statystyki

Wykorzystywane technologie:

Ta lista przedstawia wszystkie technologie wykorzystywane przez tę usługę do gromadzenia danych. Typowe technologie to pliki cookie i piksele, które są umieszczane w przeglądarce.

·       Cookies

·       Zebrane dane

Ta lista przedstawia wszystkie (osobiste) dane gromadzone przez tę usługę lub za jej pośrednictwem.

·       Wyświetlone reklamy

·       Identyfikator plików cookie

·       Data i godzina wizyty

·       Informacje o urządzeniu

·       Lokalizacja geograficzna

·       Adres IP

·       Terminy wyszukiwania

·       Wyświetlane reklamy

·       ID klienta

·       Wyświetlenia

·       Identyfikatory online

·       Informacje o przeglądarce

Lokalizacja przetwarzania

Jest to główna lokalizacja, w której przetwarzane są zebrane dane. Jeśli dane są przetwarzane również w innych krajach, użytkownik jest informowany osobno.

·       Unia Europejska

Okres przechowywania informacji

Okres przechowywania to przedział czasu, w którym zebrane dane są zapisywane w celu przetwarzania. Dane należy usunąć, gdy tylko nie będą już potrzebne do określonych celów przetwarzania.

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów przetwarzania. Dane dziennika są anonimizowane po 9 miesiącach, a informacje o plikach cookie są anonimizowane po 18 miesiącach.

Przekazywanie do innych państw

Ta usługa może przekazywać zebrane dane do innego kraju. Należy pamiętać, że ta usługa może przekazywać dane poza UE/EOG i do danego kraju bez wymaganych standardów ochrony danych. Jeśli dane są przesyłane do USA, istnieje ryzyko, że będą mogły być przetwarzane przez władze USA w celu kontroli i nadzoru, być może bez środków odwoławczych. Poniżej znajduje się lista krajów, do których dane są przekazywane. Dane mogą przekazywane w różnych celach, takich jak przechowywanie lub przetwarzanie.

·       Chile

·       Singapur

·       Stany Zjednoczone Ameryki

·       Tajwan

Odbiorcy danych

Poniżej wymieniono odbiorców gromadzonych danych.

Alphabet Inc., Google LLC, Google Ireland Limited

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane

https://policies.google.com/privacy?hl=en

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę plików cookie podmiotu przetwarzającego dane

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

Kliknij tutaj, aby zrezygnować z tego podmiotu przetwarzającego dane we wszystkich domenach

https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Informacje dotyczące przechowywania

Maximum age of cookie storage: 1 rok

Przechowywane informacje

Name: test_cookie; Ustaw jako test, aby sprawdzić, czy przeglądarka zezwala na ustawienie cookies . Nie zawiera żadnych cech identyfikacyjnych.; Type: cookie; Duration: 15 protokoły; Domain: doubleclick.net;

Name: IDE; Zawiera losowo wygenerowany identyfikator użytkownika. Korzystając z tego identyfikatora, Google może rozpoznawać użytkownika w różnych witrynach internetowych w różnych domenach i wyświetlać spersonalizowane reklamy.; Type: cookie; Duration: 1 rok; Domain: doubleclick.net;

 

wersja obowiązująca od 09.10.2023 r.